International Trainers Directory

TTK.-5.03International Trainer
Tarn Taran Kaur
ttk@kundaliniwomen.org

Conscious Pregnancy Trainers

   
Australia
suraj
Suraj Kaur
Sydney, Australia
suraj@kundaliniwellbeing.com
pregnancylogo_small
Seva Kaur
Chile
satkirpal
Sat Kirpal Kaur Khalsa
Santiago, Chile
satkirpal@mi.cl
pregnancylogo_small
Sat Bachan Kaur
satbachankaur@gmail.com
China
pregnancylogo_small
Japbir Kaur
js_harkiew@yahoo.com
pregnancylogo_small
Seva Kaur
pregnancylogo_small
Suraj Kaur
pregnancylogo_small
Tarn Taran Kaur
Germany
amrit
Amrit Kaur
Berlin, Germany
amrit0307@gmail.com
bhagwati
Bhagwati Kaur Pangerl
Freisinger Weg 31,
85375 Neufahrn, Germany
bhagwati@kundalini-yoga-muenchen.de
Italy
gurujiwan_kaur_small
Guru Jiwan Kaur
Rome, Italy
gurujiwan@hotmail.com
pregnancylogo_small
Simran Kaur
simran@centrobene.com
siriram
Siri Ram Kaur
siriram@khalsa.com
Mexico
amrit_mexico
Amrit Kaur Khalsa
Cuernavaca, Morelos
Mexico
amritkk@hotmail.com
ardas
Ardas Kaur
Cuernavaca, Morelos
Mexico
ardaskhalsa@gmail.com
pregnancylogo_small
Arjan Kaur Khalsa
D.F., Mexico
info@sikhcentermexico.org
www.sikhcentermexico.org
pregnancylogo_small

Tej Partap Kaur
simacias@gmail.com
Norway
pregnancylogo_small

Seva Kaur
Netherland
pregnancylogo_small
Hariang Kaur
USA
pregnancylogo_small
Jiwan Kaur
jiwankaur@gmail.com